Φόρμα συμμετοχής / Participation form

 

    Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται με στόχο την επιβεβαίωση συμμετοχής στο Συμπόσιο του έργου POLYSEMi. Τα στοιχεία αυτά δεν θα κοινοποιηθούν σε κάποιον άλλο τρίτο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας που θα καταχωρηθούν στο παρόν, θα γίνει με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

    The above information is collected in order to confirm participation in the Symposium of the POLYSEMi project. This information will not be disclosed to another third party. The processing of personal communication data that will be registered here, will be done based on Regulation (EU) 2016/679.

    Δέχομαι / Accept